ب تغییر شرکت با مسئولیت محدود Archives - ثبت شرکت | ثبت برند | موسسه ثبت شرکت

Tag: تغییر شرکت با مسئولیت محدود

خدمات ثبت شرکت و برند

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت

ثبت تغییرات شرکت: پس از این که ثبت شرکت توسط مدیر و موسسین صورت گرفت، باید برای انجام ثبت تغییرات شرکت بطور مثال تغییر سرمایه های اولیه یا آدرس و… که در اساسنامه شرکت ذکر شده است و در ثبت شرکت به تصویب رسدیه است، باید بطور رسمی به اداره ثبت...

ادامه مقالهادامه مقاله