وبلاگ

وکیل دعاوی حقوقی

وکیل دعاوی حقوقی

واژه وکیل لغتی است عربی و به کسی گفته می شود که کاری به وی واگذار شده است این لغت و مشتقات آن در قرآن بسیار به کار رفته است و از اسامی پروردگار است.   واژه توکل هم که به کار برده می شود از این خانواده است، توکل کردن به خدا یعنی خداRead more about وکیل دعاوی حقوقی[…]