نحوه انحلال شرکت

 

نحوه انحلال شرکت
نحوه انحلال شرکت

 

انحلال شرکت به معنی پایان فعالیت شرکت می باشد که این امر ممکن است به دلایل مختلف از جمله ورشکستگی، انقضای مدت شرکت، تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده مبنی بر منحل شرکت، از بین رفتن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن انجام موضوع شرکت و یا از بین رفتن حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان‌های وارده به شرکت اتفاق بیوفتد. در این صورت شرکت دیگر قادر به نیست تعهدات مالی خود را پرداخت کند.

لازمه انحلال یک شرکت این است که دارایی جمعی، از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان شرکا تقسیم شود. تقسیم دارایی شرکت بین شرکا نیز زمانی قابل اجرا می باشد که شرکت طلب تمام طلبکاران خود را داده باشد. برای رسیدن به این مقصود، قانون گذار تصفبه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

زمانی که شرکت منحل می شود ممکن است کارهای شرکت مانند مطالبات و بدهکاری هنوز تمام نشده باشد و چون مدیر پس از منحل شرکت دیگر سمتی ندارد لازم است شخصی به عنوان نماینده ی شرکت معرفی شود تا انجام این امور را به دست گیرد . به چنین شخصی مدیر تصفیه گویند.

شرایط منحل شرکت

 

از وظایف اولیه متصدیان تصفیه این است که منحل شرکت را به مرجع ثبت، جهت ثبت و آگهی برای اطلاع عموم اعلام دارند و باید گفت تا وقتی که انحلال شرکت به ثبت نرسیده و آگهی نشده باشد،نسبت به اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود.

ثبت شرکت با مسئولیت محدود شرکتی می باشد که بین دو یا چندین نفر تشکیل شده است و برای امور تجاری فعالیت می کند به همین منظور برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود بایستی تصفیه اموال شرکت انجام شود.

در این نوع شرکت شرکاء به میزان سهامی که دارند قبول مسئولیت می کنند لذا در صورتی که دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های شرکت برای تصفیه اموال کافی نباشد اشخاص به میزان سهم خود باید پرداخت بدهی ها را بر عهده بگیرند.

شرکتهایی که نامحدود می باشند و به عبارتی عمر آنها نامحدود است مجبور به ادامه فعالیت نیتد و هر زمان که بخواهند می توانند شرکت را منحل نمایند.

طبق قانون زمانی که یک شرکت بخواهد به کار خود پایان دهد باید منحل شود و بر طبق قانون تجارت شرکت موظف است تا مراحلی را طی کند تا منحل شرکت انجام شود.به همین منظور در زیر به مدارک مورد نیاز برای منحل شرکت در انواع مختلف شرکت سهامی و شرکت با مسئولیت محدود اشاره شده است:

مدارک مورد نیاز برای ثبت انحلال شرکت در انواع شرکت ها:

در انحلال شرکت ها،کلیه ی اعضاء می بایست صورتجلسه را امضاء کنند و اگر حتی عضوی از شرکت رضایت به انحلال نداشته باشد سایر اعضاء نمی توانند شرکت را منحل کنند.

چنانچه شخصی غایب باشد، در صورتی که اعضاء از شخص غایب وکالتنامه تام داشته باشد می توان شرکت را بدون حضور وی منحل نمود اما در غیر این صورت هیچ راهی جز حضور خود شخص وجود ندارد.

انحلال شرکت سهامی خاص

 

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت سهامی عبارتند از :

  • آخرین روزنامه رسمی شرکت
  • اصل صورت جلسه انحلال شرک
  • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه (هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.)
  • اصل روزنامه کثیر الانتشار حاوی آگهی دعوت شرکاء، (هرگاه مجمع با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.)
  • صورت جلسه منحل شرکت همراه و با دیگر مدارک باید ظرف ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه باید تسلیم اداره ثبت شرکتها شود و بعد از ثبت در دفاتر ثبت شرکتها و امضاء ذیل آن توسط نماینده آن شرکت منحل می شود.

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از :

  • اصل صورت جلسه انحلال شرکت
  • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می‌شود.
  • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد.
  • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد.

 

فهرست
Call Now Button