مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

 

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
ثبت شرکت سهامی خاص

 

ثبت شرکت سهامی خاص : شرکت های سهامی خاص شرکت های بازرگانی هستند که همه سرمایه آن ها صرفاً توسط موسسین تامین شده است و سرمایه آن به سهام نیز تقسیم شده و مسئولیت سهامداران(صاحبان سهام) محدود به مبلغ اسمی آن ها می باشد. تاسیس شرکت سهامی خاص در حقوق ایران مانند شرکت سهامی عام ابتدا تاسیس شده سپس ثبت شرکت می شوند.

اگر تشریفات شرکت سهامی خاص را نسبت به شرکت سهامی عام خلاصه کرد، باید گفت شرکت های سهامی خاص تشریفات پذیره نویسی ندارند و ورقه تعهد در آن ها وجود ندارد. همچنین تشکیل مجمع عمومی موسس لزومی ندارد. شرکت های سهامی خاص بلافاصله بعد از انجام مراحل ثبت شرکت و اقدامات اولیه مثل امضای اساسنامه، تعهد سرمایه و انتخاب مدیران و بازرسان، بوسیله موسسان تشکیل می گردد. بدین معنی که امضای اساسنامه، تعهد کلیه سهام و پرداخت مبلغ نقدی لازم، انتخاب مدیران و بازرسان و قبول سمت کتبی آنان.

اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص

 

شرکت های سهامی باید دارای اساسنامه باشند.برابر ماده ۸ لایحه اصلاحی ۱۳۴۸/۱۲/۲۴ اساسنامه باید شامل این نکات باشد:

  • نام شرکت
  • مدت شرکت
  • موضوع شرکت بطور صریح و منجز
 • تعیین تعداد خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
 • مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد
 • تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هر گاه ایجاد سهام ممتاز در ثبت شرکت سهامی خاص مورد نظر باشد
 • تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمی هر سهم و مدتی که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمی باشد.

اطلاعات کلی در خصوص شرکت های سهامی خاص

 

 • تعداد مدیران حداقل سه نفر است
 • تعداد سهامداران نباید از سه نفر کمتر باشد
 • سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست
 • در ثبت شرکت سهامی خاص اوراق قرضه قابل انتشار نیست
 • حداقل سرمایه شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال است
 • انتقال سهام در شرکت سهامی خاص موکول به موافقت سایر شرکاست

نحوه انتقال سهام بانام

 

 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع
 • تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
 • شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه
 • طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس
 • در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن ها
 • مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
 • تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
 • تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند، قید این که ثبت شرکت سهامی خاص دارای چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت ماموریت آن ها
 • تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت ماموریت و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت نموده و یا استعفا می کنند یا به جهات قانونی محجور معزول و یا ممنوع می گردند

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی  خاص

 

 1. تکمیل دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 2. تکمیل دو نسخه اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص
 3. ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
 4. فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
 5.  فتوکپی کارت ملی  برابر اصل شده  تمامی اعضای هیئت مدیره و سهامداران و بازرسین
 6. در صورتیکه اعضاء هیئت مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی،شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده (در سربرگ شرکت)و کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل شده نماینده شخص حقوقی
 7. در صورت داشتن سهامدار خارجی برای اشخاص حقیقی ارائه کپی برابر اصل پاسپورت و برای اشخاص حقوقی ارائه گواهی ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شده حاوی آخرین وضعیت شرکت و همچنین ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل سهامدار خارجی(اعم از حقیقی و حقوقی)
 8. ارائه گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای کلیه اعضا ی هیات مدیره و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت شرکت(مراکز پلیس +۱۰)
 9. ارائه اقرارنامه در متن صورتجلسه جهت کلیه ی اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت مبنی بر اینکه مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نبوده و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مواد ۱۱۱و ۱۲۶ قانون تجارت برای آن ها جهت عضویت در هیات مدیره و مدیر عاملی وجود ندارد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است.
 10. ارائه اقرارنامه بازرس یا بازرسان در متن صورتجلسه مبنی بر اینکه هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیران و مدیر عامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند و خود و یا همسرشان نیز از مدیران و مدیر عامل شرکت بطور موظفی حقوق دریافت نمی دارند .در صورت کشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.ارائه گواهی عدم سوءپیشنه کیفری کلیه اعضای هیات مدیره،مدیر عامل و بازرسان شرکت از طرف متقاضی ثبت لازم می باشد.در زیر همین بند نمونه اقرارنامه آورده شده است.
 11. ارائه اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل وکالتنامه
 12. ارائه اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل قیم نامه
 13. ارائه گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵% سرمایه اولیه شرکت

نحوه مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

 

 1. تماس با با مشاورین وکلای ثبت شرکت سهامی خاص
 2. اعزام وکیل متخصص به محل شما بطور رایگان
 3. امضاء قرارداد
 4. تکمیل مدارک
 5. ثبت نام در سایت و پذیرش اولیه
 6. تعیین نام و امضاء اوراق مربوطه
 7. انجام اموراداری در ثبت شرکت ها و گرفتن شماره ثبت توسط وکیل پایه یک(حداقل ۳۰ روزکاری)
 8. اتمام کار و تحویل مدارک در موسسه به کارفرما
فهرست
Call Now Button