مراحل ثبت شعبه شرکت و نمایندگی خارجی

 

مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت و نمایندگی خارجی
مدارک لازم جهت ثبت شعبه شرکت و نمایندگی خارجی

 

چنانچه شریک خارجی شخص یا اشخاص باشد حداکثر میزان سهم ایشان ۴٩% می باشد و این مطلب بعد از تصویب لایحه قانونگذاری به لحاظ مطالب به وجود آمده در کشور اسرائیل و فلسطین به وجود آمده است بنابراین خارجیان می توانند برای ثبت شرکت در ایران اقدام نموده ولی میزان سهم ایشان می تواند حداکثر ۴٩% سهام باشد.

برای ثبت شرکت خارجی با شخص یا شرکت ایرانی مدارک لازم به شرح زیر می باشد، چنانچه شریک خارجی شرکت باشد بازهم حداکثر میزان سهم ایشان ۴٩% می باشد مگر اینکه اداره سرمایه گذاری اتباع خارجی با داشتن میزان سهام بیش از ۴٩% موافقت کند که لازمه این موافقت پس از ثبت شرکت ایرانی به میزان ۴٩% خارجی و ۵١% ایرانی قابل بررسی و اجرا می باشد.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت خارجی

 

 •  ترجمه و اصل اساسنامه شرکت خارجی
 • ترجمه و اصل سوگند نامه شرکت خارجی
 • ترجمه و اصل اظهارنامه ثبت شرکت خارجی
 • ترجمه گواهی ثبت شرکت خارجی در کشور متبوع ۵- ترجمه و اصل موافقت نامه فی مابین شرکت ایرانی و خارجی مبنی بر ایجاد و ثبت شرکت جدید در ایران
 • دو نامه معرفی نامه ترجمه و اصل
 • معرفی فقط یک نماینده جهت عضویت در هیات مدیره در شرکت شرف تاسیس و حضور در مجامع و جلسات هیات مدیره آن شایان ذکر است هر شرکت می تواند فقط یک نماینده جهت شرکت در شرف تاسیس معرفی نماید ٨- ترجمه و اصل اختیار و وکالت با حق توکیل به غیر توسط شرکت خارجی به نماینده شرکت بطوریکه در تمامی موارد نماینده اختیار تام داشته باشد
 • سرمایه شرکت ایرانی می بایست مطابق با ۵١% سرمایه شرکت خارجی باشد و سرمایه شرکت در شرف تاسیس متشکل از مجموع سرمایه دو شرکت ایرانی و خارجی می باشد.
 • امضائ نماینده و مهر شرکت خارجی در ذیل اوراق ثبت شرکت در شرف تاسیس که از طرف شرکت سمائ در اختیار شما گذاشته می شود
 • اساسنامه ها متشکل از دو قسمت خارجی و ایرانی می باشد که در ذیل قسمت لاتین نماینده شرکت خارجی و در ذیل اوراق قسمت فارسی شرکا ایرانی امضا می نمایند.

چنانچه دوشرکت ایرانی و خارجی قصد مشارکت و جوینت ونچر داشته باشند تمامی مراحل ان مانند یازده مورد فوق می باشد با این فرق که اوراق ایرانی نیازی به ترجمه ندارد و بعد از ثبت مراحل در واحد دارائی قمست اتباع خارجه دارد که در صورت نیاز به استفاده از تسهیلات مشارکت مطالب را با شرکت ما در میان بگذارید.

کدام شعبات و نمایندگی شرکت های خارجی اجازه ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران دارند

 

 • ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد ، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا نمایندگی های شرکت های ایرانی تجویز شده باشد. شرکت های آن کشور نیز می توانند نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود در ایران اقدام نمایند.

کدام زمینه ها برای فعالیت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران قابل انجام هستند:

 • برای مشاهده زمینه های فعالیت شعب و نمایندگی شرکت های خارجی به ماده یک آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی خارجی مراجعه کنید.
 • قوانین و مقررات مربوط به ثبت شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی در ایران
فهرست
Call Now Button